Door gebruik te maken van deze website, ga je akkoord met onze cookies.

akkoord

Over VCOPS

Missie, kernopdracht en bestuur

VCOPS

De vereniging heeft als doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor christelijk (basis)onderwijs, in overeenstemming met haar grondslag, zoals omschreven in de statuten van de VCOPS.

De VCOPS is een christelijke organisatie voor basisonderwijs. Onder de VCOPS ressorteren zeven scholen: Koningin Beatrixschool, Prins Florisschool (twee locaties), Prins Constantijnschool en de Oranje-Nassauschool te Papendrecht; Anne de Vriesschool (twee locaties), Oranje- Nassauschool en de Prins Willem-Alexanderschool (twee locaties) te Sliedrecht.

De VCOPS werkt met een Raad van Toezicht. Hierin zijn opgenomen de toezichthouders, een College van Bestuur en een algemeen directeur. Het College van Bestuur vormt statutair het bevoegd gezag. Iedere school heeft een eigen integraal verantwoordelijke directie. De directie van de Prins Florisschool en de Prins Willem Alexanderschool bestaat uit twee personen.

Het totaal aantal leerlingen van de gezamenlijke scholen beweegt zich tussen de 2400-2500 kinderen. Mede door de realisatie van woningbouw in de Sliedrechtse wijk Baanhoek-west is de verwachting dat het leerlingaantal van de VCOPS de komende jaren stabiel blijft. Het aantal medewerkers bedraagt gemiddeld 260 personen (150 fte). Er is sprake van een groot aantal medewerkers met een arbeidsovereenkomst in deeltijd.

In of naast de scholen wordt kinderopvang en peuteropvang georganiseerd. Waar opvang aanwezig is wordt gewerkt aan een doorgaande lijn (Voorschool naar vroegschool).

De opvangactiviteiten worden georganiseerd door drie externe partijen – Kinderopvang Eigenwijs, Kinderopvang Wasko en Kinderopvang Papendrecht. De inhoudelijke verantwoordelijkheid cq. de verantwoordelijkheid voor de doorgaande lijn ligt bij de directeur van de basisschool.

Kernopdracht VCOPS

De vereniging heeft tot grondslag de Bijbel als Gods Woord, volgens de traditie en naar het belijden en beleven van Bijbelgetrouwe geloofsgemeenschappen. Voor de vereniging is de Bijbel de belangrijkste leidraad bij de opvoeding, gericht op de liefde voor God, voor elkaar en voor de schepping.

Het is van belang dat alle Bijbelgetrouwe christenen zich thuis voelen in de vereniging. Vandaar dat gekozen is voor de bovenstaande tekst: Het belijden en beleven van Bijbelgetrouwe geloofsgemeenschappen’. Hierin komen drie elementen naar voren:

1.  ‘volgens de traditie’ wil zeggen: de vereniging staat in en handelt naar de traditie van de reformatie, het gereformeerd protestantisme en de evangelisch protestantse beweging. Door alleen ‘traditie’ te noemen, is de formulering inclusief: reformatorische christenen, leden van de Gereformeerde bond, confessionelen en evangelische christenen worden erkend in historie en geloofsbeleving. Daarnaast benadrukt het begrip ‘traditie’ dat christelijke gebruiken, gedragingen, normen en rituelen als vieren centraal staan in de scholen. Traditie betekent dus: zo zijn onze christelijke manieren. In onderwijstermen gezegd wordt hier het aspect van de hand benadrukt.

2.  ‘naar het belijden’ betekent: naar hoe het christelijk geloof onderwezen en verteld wordt in Bijbelgetrouwe geloofsgemeenschappen (met andere woorden: de inhoud van het geloof, zoals de Bijbel die via de Heilige Geest onderwijst). In onderwijstermen is dit het aspect van het hoofd.

3.  'en beleven’ betekent dat het geloof ook echt is, met het hart beleefd wordt, dat er een relatie met God, Jezus en de Heilige Geest is. In onderwijstermen is dit het aspect van het hart. 

VCOPS gezin

Bestuur

Bestuurskantoor VCOPS
Doctor Langeveldplein 16
3361 HE Sliedrecht

W.J. (Wim) Dunsbergen  |  College van Bestuur
wjdunsbergen@vcops.nl
  -  Levensbeschouwelijke identiteit
  -  Onderwijs
  -  Financiën en bedrijfsvoering
  -  Kwaliteitszorg
  -  Communicatie

J.A. (Joke) Rietveld  |  Algemeen directeur
jarietveld@vcops.nl
  -  Personeel en organisatie
  -  Ouderbetrokkenheid
  -  Huisvesting en onderhoud
  -  ICT

C. (Coby) den Dikken  |  Secretariaat
cdendikken@vcops.nl

Y. (Yvonne) Vonk  |  Secretariaat
yvonk@vcops.nl

Raad van toezicht

Dhr. J.W.  van Wijngaarden  |  Voorzitter
Mw. M.W. van Stee – Korteweg  |  Secretaris
Dhr. A.C  de Kluijver  |  Penningmeester
Dhr. C. de Jongh
Dhr. E. Verboom

GMR-leden

C.B.S. Prins Willem Alexander Sliedrecht                              
Christel Schipper
Leon Boer

C.B.S. Oranje Nassau Sliedrecht
Jesse de Bruijn
Saskia Terlouw

Anne de Vriesschool Sliedrecht
Jan Hoftijzer
Daniëlle Schagen

K.C. Oranje Nassau Papendrecht
Annemarie Verschoor
Marco Pellikaan

K.C. Prins Constantijn Papendrecht
Ineke Vonk
Arnaud van den Bos

Prins Florisschool Papendrecht
Marianne Molle
Walter van Berkel

I.K.C. Beatrix Papendrecht
Marianne Dubois
Vacature oudergeleding

Data vergaderingen GMR-leden

Dinsdag 11 december 2018
Woensdag 6 februari 2019
Donderdag 4 april 2019
Maandag 24 juni 2019

T   0184 - 499 519
E   info@vcops.nl

Postbus 1259
3350 CG Papendrecht
Vereniging voor Christelijk Onderwijs
in Papendrecht en Sliedrecht