Over VCOPS

Missie, kernopdracht en bestuur

VCOPS

De vereniging heeft als doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor christelijk (basis)onderwijs, in overeenstemming met haar grondslag, zoals omschreven in de statuten van de VCOPS.

De VCOPS is een christelijke organisatie voor basisonderwijs. Onder de VCOPS ressorteren zeven scholen: Koningin Beatrixschool, Prins Florisschool (twee locaties), Prins Constantijnschool en de Oranje-Nassauschool te Papendrecht; Anne de Vriesschool (twee locaties), Oranje- Nassauschool en de Prins Willem-Alexanderschool (twee locaties) te Sliedrecht.

De VCOPS werkt met het Raad van Beheer model. Hierin zijn opgenomen een toezichthoudend bestuur, een directeur-bestuurder en algemeen directeur. De directeur-bestuurder vormt statutair het bevoegd gezag. Iedere school heeft een eigen integraal verantwoordelijke directie. De directie van de Prins Florisschool en de Prins Willem Alexanderschool bestaat uit twee personen.

Het totaal aantal leerlingen van de gezamenlijke scholen beweegt zich tussen de 2400-2500 kinderen. Mede door de realisatie van woningbouw in de Sliedrechtse wijk Baanhoek-west is de verwachting dat het leerlingaantal van de VCOPS de komende jaren stabiel blijft. Het aantal medewerkers bedraagt gemiddeld 260 personen (150 fte). Er is sprake van een groot aantal medewerkers met een arbeidsovereenkomst in deeltijd.

In of naast de scholen wordt kinderopvang en peuteropvang georganiseerd. Waar opvang aanwezig is wordt gewerkt aan een doorgaande lijn (Voorschool naar vroegschool).

De opvangactiviteiten worden georganiseerd door drie externe partijen – Kinderopvang Eigenwijs, Kinderopvang Wasko en Kinderopvang Papendrecht. De inhoudelijke verantwoordelijkheid cq. de verantwoordelijkheid voor de doorgaande lijn ligt bij de directeur van de basisschool.

Kernopdracht VCOPS

De vereniging heeft tot grondslag de Bijbel als Gods Woord, volgens de traditie en naar het belijden en beleven van Bijbelgetrouwe geloofsgemeenschappen. Voor de vereniging is de Bijbel de belangrijkste leidraad bij de opvoeding, gericht op de liefde voor God, voor elkaar en voor de schepping.

Het is van belang dat alle Bijbelgetrouwe christenen zich thuis voelen in de vereniging. Vandaar dat gekozen is voor de bovenstaande tekst: Het belijden en beleven van Bijbelgetrouwe geloofsgemeenschappen’. Hierin komen drie elementen naar voren:

1.  ‘volgens de traditie’ wil zeggen: de vereniging staat in en handelt naar de traditie van de reformatie, het gereformeerd protestantisme en de evangelisch protestantse beweging. Door alleen ‘traditie’ te noemen, is de formulering inclusief: reformatorische christenen, leden van de Gereformeerde bond, confessionelen en evangelische christenen worden erkend in historie en geloofsbeleving. Daarnaast benadrukt het begrip ‘traditie’ dat christelijke gebruiken, gedragingen, normen en rituelen als vieren centraal staan in de scholen. Traditie betekent dus: zo zijn onze christelijke manieren. In onderwijstermen gezegd wordt hier het aspect van de hand benadrukt.

2.  ‘naar het belijden’ betekent: naar hoe het christelijk geloof onderwezen en verteld wordt in Bijbelgetrouwe geloofsgemeenschappen (met andere woorden: de inhoud van het geloof, zoals de Bijbel die via de Heilige Geest onderwijst). In onderwijstermen is dit het aspect van het hoofd.

3.  'en beleven’ betekent dat het geloof ook echt is, met het hart beleefd wordt, dat er een relatie met God, Jezus en de Heilige Geest is. In onderwijstermen is dit het aspect van het hart. 

VCOPS gezin

Bestuur

Bestuurskantoor VCOPS
Vivaldilaan 71
3363 KG Sliedrecht

W.J. (Wim) Dunsbergen  |  Directeur-bestuurder
wjdunsbergen@vcops.nl
  -  Levensbeschouwelijke identiteit
  -  Onderwijs
  -  Financiën en bedrijfsvoering
  -  Kwaliteitszorg
  -  Communicatie

J.A. (Joke) Rietveld  |  Algemeen directeur
jarietveld@vcops.nl
  -  Personeel en organisatie
  -  Ouderbetrokkenheid
  -  Huisvesting en onderhoud
  -  ICT

C. (Coby) den Dikken  |  Secretariaat
cdendikken@vcops.nl

Y. (Yvonne) Vonk  |  Secretariaat
yvonk@vcops.nl

Toezichthouders

Dhr. J.W.  van Wijngaarden  |  Voorzitter
Mw. M.W. van Stee – Korteweg  |  Secretaris
Dhr. A.C  de Kluijver  |  Penningmeester
Mw. A. Gort – van Heteren
Dhr. C. de Jongh
Dhr. E. Verboom

GMR-leden

Dhr. A. van de Bos
Dhr. J. de Bruijn
Mw. L. van Dongen
Mw. M. Dubois
Mw. D. Hooglander
Mw. M. Molle
Dhr. M. Pellikaan
Mw. R. de Rover
Mw. C. Schipper
Mw. S. Terlouw
Mw. A. Verschoor
Mw. I. Vonk
Mw. S. Weiland

Data vergaderingen GMR-leden

maandag 2 oktober 2017
dinsdag 12 december 2017
woensdag 7 februari 2018
donderdag 12 april 2018
maandag 18 juni 2018

T   0184 - 499 519
E   info@vcops.nl

Postbus 1259
3350 CG Papendrecht


Vereniging voor Christelijk Onderwijs
in Papendrecht en Sliedrecht

Ontwerp en realisatie: Impuls - Grafisch ontwerpbureau